ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η ΙΟΝΙΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Α. Ε. με σύγχρονη οργανωτική διάρθρωση και έμπειρο επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, έχει επενδύσει σε υποδομές υψηλού επιπέδου με στόχο τη συνεχή βελτιστοποίηση της παραγωγής, μεταφοράς και άντλησης σκυροδέματος για την κάλυψη των αναγκών όλων των έργων με ποιότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και αποτελεσματικότητα.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ΙΟΝΙΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ   ιδρύθηκε το 2003 , με έδρα την Λευκάδα σαν θυγατρική της ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ  που δραστηριοποιείται στον κλάδο από το 1992.

Κύριο αντικείμενο της ιδρυθείσας εταιρείας είναι η παραγωγή, μεταφορά και άντληση σκυροδέματος.

Σήμερα αποτελεί μια άρτια οργανωμένη εταιρεία με ιδιόκτητα γραφεία και εργοτάξιο παραγωγής σκυροδέματος .